Müügitingimused - LEPING

1. Müügitingimused

1.1 Käesolev dokument on koostööleping (edaspidi „Müügitingimused“) kehtib RAUAD4X4.EE e-poe klientide (edaspidi Klient) ning RAUAD4X4.EE e-poe omaniku ESKON OÜ (edaspidi RAUAD4X4.EE) vahel kaupade ostmise ja müümise reeglite kehtestamiseks ning ka osapoolte vaidluste lahendamiseks seoses osapoolte kohustustega.
1.2 Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega. Vajadusel, vaidluste või puuduva informatsiooni puhul, on antud normidega täiendatud.
1.3 Lisaks kaesolevatele müügitingimustele reguleerib Kliendi ja RAUAD4X4.EE vahelisi suhteid RAUAD4X4.EE poolt määratud hinnakiri.
1.4 RAUAD4X4.EE jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt seoses oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimisega. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates vastava informatsiooni ilmumise momendist veebilehel http://Rauad4x4.ee/ . Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis kehtivad Kliendi jaoks tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5 RAUAD4X4.EE ja Klient soovivad kaubelda veebilehekulje www.rauad4x4.ee kaudu kaesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. RAUAD4X4.EE e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud Müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. RAUAD4X4.EE hinnakiri

2.1 RAUAD4X4.EE e-poes muudavate toodete hinnad on toodudeurodes ilma transpordikuluta.
2.2 Kauba kohaletoimetamise hind arvestatakse automaatselt. Summa kajastub Ostukorvis ning samuti ka Kliendile edastatavas arves/tellimuse kinnituses. Klient näeb kohaletoimetamise hinda alati enne arve tasumist.
2.3 Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele aadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest RAUAD4X4.EE poolt esitatud arve alusel. Kliendil on võimalik kaup kätte saada ka RAUAD4X4.EE kontorist.
2.4 RAUAD4X4.EE jätab endale õiguse korrigeerida hinnakirja. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil, tingimusel, et tellimus pole tühistatud põhjustel, mis välja toodud punktis 7.4.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile «Lisa ostukorvi».
3.2 Ostukorvis olevaid tooteid ning nende arvu on võimalik muuta.
3.3 Sisestatud andmete õigusest sõltub kui kiiresti ning probleemitult toimetatakse ostetud kaup Kliendini, samuti saab valtida lisakulutuste tegemist kauba kättesaamiseks. Peale klikkamist nupule «Esita tellimus» , kuvatakse Kliendile aken, kus on võimalik valida kohaletoimetamise meetod. Kui meetod ja aadress on sisestatud, ja tellimus esitatud, saadetakse Kliendile e-posti teel arvet.Pärast arve tasumist, kliendile saadetakse teade et tellimus on edukalt tehtud

4. Kauba eest tasumine

4.1 Kauba eest on võimalik tasuda:
* Ülekandega (läbi internetipanga),
* RAUAD4X4.EE kontoris.

5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Lepingu jõustumisel, punkt 1.5, toimetatakse RAUAD4X4.EE  laos olemasolev kaup Kliendini tellimuses märgitud aja jooksul.
5.2 RAUAD4X4.EE jätab endale õiguse tellimuse tarneaega pikendada teavitades sellest Klienti e-posti ja telefoni teel. Juhul kui RAUAD4X4.EE pikendas tarneaega rohkem kui üks kord või ühel korral rohkem kui  kuu, on kliendil õigus tellimus üles öelda. Tellimuse tühistamiseks peab Klient sellest RAUAD4X4.EE  teavitama meili või telefoni teel. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 7. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist. RAUAD4X4.EE ei ole kohustatud huvitama tellimuse tühistamisest tekkida võivat kahju.
5.3 Parast seda kui Kliendi tellimus on RAUAD4X4.EE lattu saabunud ja komplekteeritud, toimetatakse kaup tellimuses määratud aja jooksul aadressile, mille Klient on tellimusse markinud.
5.4 RAUAD4X4.EE  toimetab kauba aadressile, mis on märgitud tellimuses. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama RAUAD4X4.EE - koheselt enne kauba kohaletoomist. Hilinenud teade sihtkoha muutumisest võib tekitada Kliendile edasisi lisakulutusi.
5.5 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste, arusaamatuste ning lisakulutuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. RAUAD4X4.EE ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
5.6 Tooted antakse Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab RAUAD4X4.EE toode üle vaadata. Nahtavate vigastuste korral soovitab RAUAD4X4.EE kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Kui toode on vigastatud, on RAUAD4X4.EE kohustatud toote ümber vahetama.
5.7 Kui lepinguga on ette nähtud kauba kohaletoimetamine Kliendile, selle kohustus aga ei lasu RAUAD4X4.EE-l, loetakse kauba Kliendile üleandmise kohustus taidetuks kauba uleandmisel vedajale, kes on kohustatud toimetama kauba Kliendini alguspunktist (Võlaoigusseadus, § 209, p.4)

6. Tellimuse tuhistamine ja toote tagastamine

6.1 Kliendil on õigus peale arve maksmist tellimus tühistada, selle jaoks tuleb saata avaldus aadressile info(at)Rauad4x4.ee. Avalduses tuleb märkida arve/tellimuse number. Raha tagastatakse Kliendi pangakontole 7 päeva jooksul peale avalduse esitamist .
6.2 RAUAD4X4.EE  kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).
6.3 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi suu või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab RAUAD4X4.EE endale mitte tagastada raha või vahetada kaup. Sellel juhul transpordikulud tasub Klient
6.4 RAUAD4X4.EE jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui :
*
Кlient pole tasunud arvet arves maaratud aja jooksul,
* tellitud toode on laost otsas ning Klient pole nõus RAUAD4X4.EE poolt pakutava asendustootega. Ettemaks tagastatakse Kliendi arveldusarvele 7 tööpaeva jooksul peale vastavasisulise avalduse saamist.
6.5 RAUAD4X4.EE jätab endale õiguse keelduda tellimuse täitmisest juhul kui temast sõltumatutel asjaoludel osutub tellimuse täitmine võimatuks või on raskendatud. RAUAD4X4.EE  teavitab Klienti tellimuse tühistamisest otsekohe telefoni või meili teel. Kliendi nõudmisel on RAUAD4X4.EE kohustatud tellimuse tühistamise põhjuseid kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmise tühistamise korral on RAUAD4X4.EE kohustatud Kliendile tagastama kauba eest makstud summa 3 tööpaeva jooksul. Tellimuse täitmise tühistamise korral ei vastuta RAUAD4X4.EE Kliendi ega kolmanda osapoole ees tekkida võivate kahjude eest.

7. Kauba tagastamise kord

7.1 Kui tegu on tehasepoolse defektiga tootega, on Kliendil õigus nõuda toote asendamist uuega. Kliendil on õigus nõuda raha tagastamist juhul kui asendustoote puudumisel ei ole võimalik vahetust teostada mõistliku perioodi jooksul. (VOS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).
7.2 Toote defekti ilmnemisel kohustub Klient teavitama RAUAD4X4.EE probleemist e-posti aadressil rauad4x4@gmail.com. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-päeva jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põohjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda RAUAD4X4.EE -lt toote vahetamist.
7.3 Juhul kui klient tellis valte toote RAUAD4X4.EE suul, saab kaupa vahetada 14 paeva jooksul. Selle perioodi ületamisel on RAUAD4X4.EE -l õigus toodet mitte ümber vahetada.

7.4 RAUAD4X4.EE ei anna vastutust kui:

1.Klient ei oska teha toode paigaldust
2.Kliendi suul või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest.
3.Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihiparase kasutamise tagajärjel.
4.Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavaparase kasutamise korral.

7.5 RAUAD4X4.EE ei huvita lisakulusid, mis seotud kauba asendamisega, kui süüdlane on mitte RAUAD4X4.EE (transport, postikulu jne).
7.6 Kaup kuulub vahetamisele juhul kui:
* säilinud on kauba esialgne välimus,  
* pakend on puhas ja terve.
7.7 Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.

8. Vastutus vaaramatu jõu korral

8.1 RAUAD4X4.EE vastutab Kliendi ees RAUAD4X4.EE poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ülatuses.
8.2 Klient vastutab RAUAD4X4.EE ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ülatuses.
8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vaaramatu jõud).
8.4 RAUAD4X4.EE ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames
8.5 RAUAD4X4.EE ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (RAUAD4X4.EE mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6 RAUAD4X4.EE ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajarjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
8.7 Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnust ning parooli kasutades saidil RAUAD4X4.EE
8.8 Klient vastutab varuosakoodi valesti sisestamise ning sellest tuleneva soovimatu tellimuse esitamise eest.

9. Muud tingimused

9.1 RAUAD4X4.EE kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks . RAUAD4X4.EE ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenahtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa korvalised isikud näha ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega .
9.2 RAUAD4X4.EE jatab endale õiguse RAUAD4X4.EE lehel registreerunud püsiklienti teavitada uutest kaupadest, teenustest ning pakkumistest. Kliendil on õigus nõuda oma andmete täielikku kustutamist lehel RAUAD4X4.EE.
9.3 Kaesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja RAUAD4X4.EE Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.4 Kaesolevate tingimuste taitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lähendavad pooled eelkõige läbiraakimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbiraakimistega, on nii Kliendil kui ka RAUAD4X4.EE -l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.